06. Februar 2016

Firefly - Chinese phrases

 

Jao Gao (Pinyin: zāo gāo) - spoiled cake
Lien Mohn (Pinyin: lián méng) - alliance
Dohn luh mah (Pinyin: dǒng le ma) - Do we have an understanding?
Pi Gu, /pee goo/ - ass
Gao Guhn - extraordinarily clever
hwen dan - rotten egg, bastard
Jing tsai - brilliant
Jien Huo - cheap goods
Ma Shong Jien Cha - check at once
Ching Jin - come in
Gohn Shi - congratulations
Tzao Gao - grap!
Go Shi - crap, shit
Feng le, /fong luh/ - crazy
Kuh ai - cute
Ta Ma Duh - damn, damn it
Wo De Tian A, /Wuh de tyen ah/ - dear god in heaven
Yao Nu - demon woman
Fang xin, /Fahng sheen/ - don't worry
Shi yan - down payment
Gan kwai - faster!
Wao kao - i am fucked
Bu kuh nuhn - impossible
Shi Ma? - Is that so?
Yeh Su, /Yeh soo/ - Jesus
Zhen dao mei, /jen dao mei/- just our luck
Mei wen ti - no problem
Fei Hua - nonsense
Dang ran - of course
Bi Jweh - shut up
Zhan shi - warrior
Fa kuang - you are crary

 


Tags/Schlagworte dieses Artikels: Firefly, Chinese

 

Artikelgröße:
198 Wörter, 748 Zeichen exklusive Leerzeichen, 945 Zeichen insg.

 

Permanenter Link zu diesem Artikel:
http://phelan.csv.net/index.php?id=1454713200-221518


 

Zurück zur Startseite